Koszyk 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN

DEFINICJE

 1. Sprzedawca – firma JOOLI Jowita Grysiewicz z siedzibą w Warszawie (04-851), przy ul. Zabrzańskiej 3; adres strony internetowej: www.jooli.pl, NIP: 9522174815, REGON: 369469691, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Sklep – serwis internetowy dający możliwość zamawiania Towarów przez Internet, działający pod adresem www.jooli.pl.

 

 1. Klient - osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

 1. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 1. Dowód zakupu – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający dokonanie zakupu. Może nim być paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

 1. Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi/ Konsumentowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, wpisywanie numeru bonu lub karty rabatowej.

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument, normujący zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Sprzedawcą a Konsumentem.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży i korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.jooli.pl.
 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 2. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia.
 3. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie jako gość”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury.


CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów zamieszczone na Stronie:
  a. zawierają podatek VAT,
  b. podawane są w złotych polskich lub euro,
  c. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność za pobraniem kurierowi, przelewem online za pośrednictwem serwisu tpay.com oraz serwisu Pay Pal.


PARAGONY I FAKTURY

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.


TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.
 2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od otrzymania płatności za zamówiony towar nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.
 4. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 6. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Sklep niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najszybszym możliwym terminie dostawy, a w przypadku wyczerpania zapasów o braku możliwości realizacji zamówienia.


REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu art. 222 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Jeżeli zamówiony przez klienta produkt nie jest zgodny ze specyfikacją zamówienia, lub posiada wady, sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wymieni wadliwy produkt na nowy lub zwróci jego równowartość.
 3. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: JOOLI Jowita Grysiewicz, ul. Koszykowa 53  lok. 48, 00-659 Warszawa.
 4. Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.
 1. Reklamowany towar należy wysłać  w zabezpieczonym opakowaniu ochronnym zapobiegającym pognieceniu i zniszczeniu.
 1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
 2. Reklamacji nie podlegają:

- naturalne zużywanie się produktu,

- produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 1. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres Sklepu.
 1. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:. JOOLI Jowita Grysiewicz, ul. Koszykowa 53 lok. 48, 00-659 Warszawa. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.
 4. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przed Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 7. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi Konsument.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji Konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:
 1. Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 2. Asortymentu, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony;


DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz za odrębną zgodą w celach marketingowo-promocyjnych.
 6. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 7. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.jooli.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.